• Головна
  • Вступ у 2021 році: деталі, дати та нові умови, які чекають на абітурієнтів
14:48, 7 січня 2021 р.

Вступ у 2021 році: деталі, дати та нові умови, які чекають на абітурієнтів

фото: Green Chameleon / Unsplash

фото: Green Chameleon / Unsplash

Ще в жов­тні Мі­ніс­терс­тво ос­ві­ти і на­уки Ук­ра­їни оп­ри­люд­ни­ло на­каз про зат­вер­джен­ня умов прийому на нав­чання до ви­шів у 2021 ро­ці. Ос­новний етап вступ­ної кам­па­нії про­ве­дуть, як заз­ви­чай, у лип­ні, по­ві­дом­ляє 24 ка­нал.

Основні дати вступної кампанії у 2021

Уже з 1 лип­ня абі­ту­рі­єн­ти змо­жуть ство­ри­ти елек­трон­ний ка­бі­нет та за­ван­та­жи­ти до нього до­ку­мен­ти. Заз­на­чи­мо, що для то­го, аби його ство­ри­ти, пот­рібно ма­ти в на­яв­ності хо­ча б один дій­сний сер­ти­фі­кат ЗНО та ук­ра­їнсь­кий атес­тат про пов­ну за­галь­ну се­ред­ню ос­ві­ту.

По­да­ти до­ку­мен­ти до зак­ла­дів ви­щої ос­ві­ти мож­на бу­де з 14 лип­ня 2021 ро­ці. На спе­ці­аль­нос­ті, які пот­ре­бу­ють ви­нят­ко­во сер­ти­фі­ка­ти ЗНО, по­да­ча за­яв три­ва­ти­ме до 23 лип­ня (включ­но, до 18 го­ди­ни).

На­то­мість вступ­ни­кам, які для всту­пу ма­ють прой­ти спів­бе­сі­ду, склас­ти вступ­ні іс­пи­ти чи твор­чі кон­курси, тре­ба по­да­ти до­ку­мен­ти не піз­ні­ше 16 лип­ня (до 18 го­ди­ни).

Заз­на­чи­мо, що вступ­ні іс­пи­ти та твор­чі кон­курси бу­дуть про­во­ди­ти­ся з 1 до 13 лип­ня включ­но. Та­кож у пе­рі­од з 14 до 23 лип­ня мо­жуть про­во­ди­тись до­дат­ко­ві ceciï іс­пи­тів, твор­чих кон­курсів для вступ­ни­ків.

Ці­ка­во, що у 2021 ро­ці вста­нов­ле­но об­ме­жен­ня на кіль­кість за­яв, які вступ­ник мо­же по­да­ти на «кон­тракт» (не­бюд­жетні кон­кур­сні про­по­зи­ції). Так, цього ро­ку їх кіль­кість — не біль­ше ніж 30.

Фор­му­ван­ня рей­тин­го­вих спис­ків вступ­ни­ків, які всту­па­ють на ос­но­ві ре­зуль­та­тів ЗНО, твор­чих кон­курсів та вступ­них іс­пи­тів бу­дуть не піз­ні­ше 28 лип­ня. За­ра­ху­ван­ня вступ­ни­ків про­во­ди­ти­меть­ся 9 сер­пня.

Нові можливості для абітурієнтів

Ок­рім вже звич­ної мож­ли­вос­ті елек­трон­ної по­да­чі до­ку­мен­тів, абі­ту­рі­єн­ти змо­жуть в ре­жи­мі он­лайн ви­ко­ну­ва­ти й умо­ви за­ра­ху­ван­ня до ви­шів за до­по­мо­гою ква­лі­фі­ко­ва­но­го елек­трон­но­го під­пи­су вступ­ни­ка. Це до­по­мо­же знач­но змен­ши­ти чер­ги в прий­мальних ко­мі­сі­ях.

Та­кож по­да­ва­ти за­яви че­рез елек­трон­ний ка­бі­нет змо­жуть й ті вступ­ни­ки, які ма­ють дій­сні сер­ти­фі­ка­ти ЗНО та ба­жа­ють про­дов­жи­ти нав­чання піс­ля здо­бу­то­го рів­ня мо­лод­шо­го спе­ці­аліс­та.

Які предмети ЗНО треба складати

Ба­га­то спе­ці­аль­нос­тей цього ро­ку роз­ши­ри­ли пе­ре­лік пред­ме­тів, кот­рі мо­жуть бу­ти ви­ко­рис­та­ні абі­ту­рі­єн­том як тре­тій кон­кур­сний. До­да­мо, що обов’яз­ко­ви­ми для вступ­ни­ків є ли­ше ЗНО з ук­ра­їнсь­кої мо­ви та ма­те­ма­ти­ки. Ос­танній бу­дуть скла­да­ти на то­му рів­ні, на яко­му вив­ча­ли цей пред­мет у шко­лі (стан­дарт або про­філь­ний).

Ок­рім то­го, цього ро­ку абі­ту­рі­єн­ти мо­жуть скла­да­ти ЗНО як з ук­ра­їнсь­кої мо­ви та лі­те­ра­ту­ри, так і вик­лючно з ук­ра­їнсь­кої мо­ви, та обов’яз­ко­вим для вступ­ни­ків на спе­ці­аль­нос­ті гу­ма­ні­тар­но­го та со­ці­аль­но­го спря­му­ван­ня за­ли­ша­єть­ся сер­ти­фі­кат ЗНО з обид­вох дис­циплін.

Дій­сни­ми у 2021 ро­ці бу­дуть сер­ти­фі­ка­ти ЗНО з 2018, 2019, 2020 та по­точ­но­го ро­ків, при чо­му абі­ту­рі­єн­ти змо­жуть оби­ра­ти, сер­ти­фі­кат яко­го ро­ку та з яко­го пред­ме­ту їм по­да­ва­ти.

Вступ на магістратуру

У 2021 всі вступ­ни­ки до ма­гіс­тра­ту­ри по­вин­ні бу­дуть склас­ти ЄВІ (Єди­ний вступ­ний іс­пит) з іно­зем­ної мо­ви. Ок­рім цього, ЄФВВ (Єди­не фа­хо­ве вступ­не вип­ро­бу­ван­ня) у фор­ма­ті ЗНО для всту­пу на прав­ни­чі спе­ці­аль­нос­ті за­ли­ша­єть­ся.

Дій­сни­ми для всту­пу бу­дуть сер­ти­фі­ка­ти ЄВІ 2020 та 2021 ро­ків, на­то­мість ре­зуль­та­ти ЄФВВ роз­гля­да­ти­муть­ся ко­мі­сі­ями вик­лючно 2021 ро­ку.

Ва­го­вий ко­ефі­ці­єнт Єди­но­го вступ­но­го іс­пи­ту з іно­зем­ної мо­ви й на­да­лі виз­на­ча­єть­ся ке­рів­ниц­твом ЗВО, та по­ви­нен ста­но­ви­ти не мен­ше ніж 25 % за­галь­но­го ба­лу.

Ре­єс­тра­ція на ЄВІ та ЄФВВ роз­почнеть­ся 11 трав­ня і три­ва­ти­ме до 3 чер­вня, а про­ве­ден­ня тес­ту­вань зап­ла­но­ва­не на 30 чер­вня та 2 лип­ня від­по­від­но.

Вступ до технікумів та коледжів

Вступ­на кам­па­нія до зак­ла­дів фа­хо­вої пе­ред­ви­щої ос­ві­ти та­кож заз­на­ла пев­них змін. Згід­но з на­ка­зом МОН про зат­вер­джен­ня умов прийому на нав­чання до тех­ні­ку­мів та ко­лед­жів у 2021 ро­ці, вступ­ни­ки змо­жуть прой­ти твор­чі кон­курси та склас­ти вступ­ні іс­пи­ти ще до по­да­чі до­ку­мен­тів до об­ра­но­го зак­ла­ду.

Пе­рі­од про­ве­ден­ня вступ­них іс­пи­тів по­рів­ня­но з ми­ну­лим ро­ком те­пер дов­ший, що доз­во­лить зак­ла­дам кра­ще ор­га­ні­зу­ва­ти вступ­ну кам­па­нію, дот­ри­му­ючись всіх про­ти­епі­де­міч­них за­хо­дів.

Вступ­на кам­па­нія до зак­ла­дів фа­хо­вої пе­ред­ви­щої ос­ві­ти роз­почнеть­ся нап­ри­кін­ці чер­вня 2021 ро­ку.

Підписуйтеся на наш Телеграм-канал та отримуйте новини ще оперативніше!

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#вступ #2021 #студенти
0,0
Оцініть першим
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Авторизуйтесь, щоб оцінити
Оголошення
live comments feed...